தொடர்பு

தமிழ் ஒலி களஞ்சியம்

  • 46/59, ரொபர்ட் குணவர்த்தன மாவத்தை, கிருல்லப்பனை, கொழும்பு-06

  • hameedbh@gmail.com
    BHAhameed@yahoo.com

தமிழ் ஒலி களஞ்சியம்

உங்களிடம் ஏதேனும் கேள்வி இருந்தால் இங்கே கேளுங்கள் !

ஸ்ரீலங்கா

இந்தியா